shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0,00
View Cart Check Out

Convocatòria Junta General d’Accionistes (15 novembre)

UNIO ESPORTIVA OLOT, S.A.D

Junta General Ordinària

Es convoca als senyors accionistes a la Junta General Ordinària de la UNIO ESPORTIVA OLOT que es celebrarà  a la localitat d’Olot, Restaurant la Deu a les 19:30 hores del dia 15 de NOVEMBRE de 2021 en primera convocatòria, o al dia següent a la mateixa hora i lloc en segona convocatòria, amb el següent

Ordre del dia

 

Primer.- Lectura, examen i aprovació, si procedeix, dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i altra documentació comptable) i de l’informe de gestió, corresponent a l’exercici comprès entre l’ 1 de juliol de 2020 a 30 de juny de 2021.

Segon..- Proposta d’aplicació del resultat de l’exercici tancat a 30 de juny de 2021.

Tercer. Aprovació, si s’escau, de la gestió de l’Òrgan d’Administració de l’exercici tancat a 30 de juny de 2021.

Quart. Informació sobre el pressupost aprovat pel Consell d’Administració per la temporada 2021-2022.

Cinquè.– Precs i preguntes. Aprovació de l’acta.

Els senyors accionistes podran examinar o obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, còpia dels documents que seran sotmesos a la seva aprovació, de conformitat amb l’article 272.2 del text refós de la Llei de Societats de Capital, així com sol·licitar a l’Òrgan d’Administració, les informacions i aclariments que estimin precisos sobre els assumptes compresos en l’ordre del dia i formular per escrit les preguntes que estimin pertinents conforme a l’article 197 de la pròpia Llei .

Olot, a 7 d’octubre de 2021 –  El president del Consell d’Administració de la UE OLOT , S.A.D, Joan Bartomeu Agustí Alfara.

Leave a Reply