Inscripció CAMPUS 2019

FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ


  DADES PERSONALS

  Nom i Cognoms del nen/a

  Data naixement

  DNI

  Telèfon contacte

  E-mail

  Adreça

  Població

  Codi Postal

  Nom i cognoms (Pare/Mare/Tutor)

  DNI (pare/mare/tutor)

  DADES ESPORTIVES

  Es jugador de la Fundació UEO?

  Porter/a? (S/N)

  Pertany a algun club o escola de futbol actualment?

  Número soci UE Olot

  Utilitzarà el servei de transport? (S/N)

  SETMANES D'ASSISTÈNCIA
  (Seleccionar més d'una opció clicant la tecla CTRL)

  Indicar intoleràncies alimentàries

  Altra informació rellevant

  (Podeu adjuntar la documentació necessària per formalitzar la inscripció a continuació escanejant el document o fent-li una fotografia)
  Adjuntar DNI:
  Adjuntar TARGETA SANITÀRIA:
  Adjuntar LLIBRE DE VACUNES: