CONVERSIÓ EN SAE: Finalitzada amb èxit la segona ronda

UNIÓ ESPORTIVA OLOT

Finalització del període de subscripció de les accions de la societat

En total, s’han subscrit uns 350 socis en la primera convocatòria i uns 100 socis a la segona. El capital social és de 66.850 euros i degut a que hi ha hagut aportacions superiors a la xifra necessària, es retornaran part de les aportacions més altes  i en conseqüència les participacions màximes quedaran al 8%. La junta directiva es mostra satisfeta del grau de participació i diversificació dels socis accionistes i procedeix immediatament a convocar la Junta General Extraordinària per acabar el procés de transformació.

Convocatòria de Junta General

La UNIÓ ESPORTIVA OLOT ha finalitzat amb èxit la segona ronda de subscripció de les accions de la SAE. Com a conseqüència de la finalització del procés de subscripció, ha quedat íntegrament subscrit i desemborsat la totalitat del capital social de la SAE, quedant fixat en la xifra definitiva de 66.850 euros, dividit en 2.674 accions nominatives, de 25 euros de valor nominal cadascuna d’elles.

Convocatòria de Junta General Extraordinària

Per tal de finalitzar el procés de transformació del CLUB en SAE, es convoca als senyors accionistes a la Junta General Extraordinària de la UNIO ESPORTIVA OLOT que se celebrarà a la localitat d’Olot, C/ Francesc Xavier de Bolòs, número 3 (Casal Marià), a les 19 hores del dia 24 d’abril de 2015 en primera convocatòria, o al dia següent a la mateixa hora i lloc en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia.

Ordre del dia

Primer.- Cessament dels membres de la Junta Directiva de la UEOlot.

Segon.- Nomenament dels membres del Consell d’Administració de la Unio Esportiva Olot, Societat Anònima Esportiva. Nomenament de Consellers Delegats.

Tercer.- Autorització expressa per a l’atorgament de l’escriptura de transformació en SAE, i delegació de facultats per al desenvolupament i execució dels acords adoptats.

Quart.- Precs i preguntes.

Cinquè.- Aprovació de l’acta.

Olot, a 23 de març de 2015.-  El president de la UE Olot, Joan Bartomeu Agustí Alfara.

Leave a Reply