INSCRIPCIÓ CAMPUS 2024

INFORMACIÓ CAMPUS 2024

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

  DADES PERSONALS NEN/A

  Nom i Cognoms del nen/a

  Data naixement

  DNI

  Nº Targeta sanitària

  Telèfon contacte

  E-mail

  Adreça

  Població

  Codi Postal

  * Preus especials pels residents a Santa Pau.

  DADES PARE / MARE / TUTOR/A

  Nom i cognoms

  DNI

  Número soci UE Olot

  DADES ESPORTIVES

  Es jugador de la Fundació UEO?

  Porter/a? (S/N)

  Pertany a algun club o escola de futbol actualment?

  Nivell de natació?

  AUTORITZACIONS

  Drets d'imatge. Us de les imatges i vídeos del campus per part de la organització.

  DADES INSCRIPCIÓ

  SETMANES D'ASSISTÈNCIA
  (Seleccionar més d'una opció clicant la tecla CTRL)

  TRANSPORT

  Utilitzarà el servei de transport? (S/N)

  GERMANS AL CAMPUS

  Té algun germà inscrit al CAMPUS? (S/N)

  FAMILIA NOMBROSA

  Forma part d'una família nombrosa? (S/N) (5% de dte)

  ALTRES DADES

  Indicar intoleràncies alimentàries

  Altra informació rellevant

  Autoritzo a que es prenguin les decisions mèdiques i/o quirúrgiques que calgui adoptar, en cas d'urgència i sota la direcció facultativa pertinent, així com al trasllat als centres mèdics que siguin necessaris.

  Autoritzo a que el meu fill/a o tutelat/da realitzi els desplaçaments al campus amb el transport que l'organització posa per tal fi , tant d'anada com de tornada, com en el trasllat al restaurant i piscina.

  Autoritzo la publicació a la web del Club, i/o altres mitjans de comunicació del club, com xarxes socials, de les imatges en les que pugui aparèixer el seu fill/a o tutelat/da que s'hagin captat durant la realització de qualsevol de les activitats del campus.

  Autoritzo expressament a la Unió Esportiva Olot a cedir les dades que figuren en aquest formulari (les corresponents al pare / mare / tutor/a) al col·laborador i patrocinador del Club, MGC Mútua (MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija), per tal d'oferir les seves àmplies cobertures asseguradores per qualsevol canal habitual de comunicació, inclosa la via electrònica o telefònica, garantint els drets d'accés, rectificació i supressió, entre d'altres, que es poden exercir adreçant-se al domicili social del Club o al d'MGC Mútua (Avinguda dels Països Catalans, s/n – 17800 – OLOT i Carrer Tuset, 5-11, baixos – 08006- BARCELONA, respectivament) o a l'adreça de correu electrònic ueolot@ueolot.com / comunicacio@ueolot.com, en el cas del Club, i dpd@mgc.es, en el cas d'MGC Mútua.

  En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l'informem que mitjançant l'emplenament del present formulari dóna el seu consentiment per a que les seves dades personals i les del seu fill/a o tutelat/da siguin tractades per la Unió Esportiva Olot (Responsable del Tractament),. La finalitat del tractament serà el desenvolupament, control i execució de la relació contractual que, en el marc de la prestació dels serveis que s'identifiquen en l'objecte del contracte, mantingui amb la Unió Esportiva Olot, qui gestionarà la seva seguretat i confidencialitat. Una vegada complerta aquesta prestació, les dades de caràcter personal es guardaran degudament bloquejades, segons estableix la normativa sectorial vigent. No està prevista la cessió de dades a tercers, excepte amb col·laboradors de l'entitat en els casos que sigui necessari per a una millor prestació del servei, o bé per obligació legal.

  S'informa a l'interessat que té dret a retirar el seu consentiment per a tractar dades en qualsevol moment i que, si exerceix aquest dret, s'haurà de procedir a la rescissió del contracte en els termes exposats en el mateix, en tant que el tractament de dades és imprescindible per a l'execució del contracte. Així mateix, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i els de limitació o oposició del tractament dirigint-se a a les oficines del Club situades a l'Av. Països Catalans, S/N d'Olot o a l'adreça de correu electrònic ueolot@ueolot.com. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament de dades realitzat fins al moment.