Renuncia CARNET de SOCI físic

    Nom i cognoms (obligatori)

    El vostre email (obligatori)

    Numero de soci

    (Podeu incloure més d'un numero de carnet)

    Renuncio al carnet físic