La Junta d’Accionistes, el 14 de desembre

UNIÓ ESPORTIVA OLOT, S.A.D

Junta General Ordinària i Extraordinària

Es convoca als senyors accionistes a la Junta General Ordinària i Extraordinària de la UNIO ESPORTIVA OLOT que es celebrarà al Restaurant la Deu d’Olot a les 19 hores del dia 14 de desembre de 2015 en primera convocatòria, o al dia següent a la mateixa hora i lloc en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

Ordre del dia

Primer.- Lectura, examen i aprovació, si procedeix, dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i altra documentació comptable) i de l’informe de gestió, així com l’aprovació de la gestió social, corresponent a l’exercici comprès entre l’ 1 de juliol de 2014 a 30 de juny de 2015

Segon.– Proposta d’aplicació del resultat de l’exercici tancat a 30 de juny de 2015.

Tercer. Aprovació de la formalització de préstecs participatius per tal de compensar el resultat de l’exercici tancat a 30 de juny de 2015.

Quart.- Ratificació de la decisió del Consell d’Administració de participar en el “Projecte joves promeses”.

Cinquè.- Informació sobre el pressupost aprovat pel Consell d’Administració per la temporada 2015-2016.

Sisè.– Precs i preguntes.

Setè.- Aprovació de l’acta.

Els senyors accionistes podran examinar o obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, còpia dels documents que seran sotmesos a la seva aprovació, de conformitat amb l’article 272,2 del text refós de la Llei de Societats de Capital, així com sol·licitar a l’òrgan d’administració, les informacions i aclariments que estimin precises sobre els assumptes compresos en l’ordre del dia i formular per escrit les preguntes que estimin pertinents conforme a l’article 197 de la pròpia Llei .

Olot, a 11 de novembre de 2015.-  El president de la U E Olot, Joan Bartomeu Agustí Alfara. 

Leave a Reply