La Junta General d’Accionistes, el dimarts 12 de desembre

UNIÓ ESPORTIVA OLOT, S.A.D

Junta General Ordinària i Extraordinària

Es convoca als senyors accionistes a la Junta General Ordinària i Extraordinària de la UNIÓ ESPORTIVA OLOT que es celebrarà al Restaurant la Deu de la ciutat d’Olot a les 19:30 hores del dia 12 de desembre de 2017 en primera convocatòria, o al dia següent a la mateixa hora i lloc en segona convocatòria, amb el següent Ordre del dia:

Primer.- Lectura, examen i aprovació, si procedeix, dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i altra documentació comptable) i de l’informe de gestió, així com l’aprovació de la gestió social, corresponent a l’exercici comprès entre l’ 1 de juliol de 2016 a 30 de juny de 2017.

Segon..- Proposta d’aplicació del resultat de l’exercici tancat a 30 de juny de 2017.

Tercer. Aprovació, si s’escau, de la gestió de l’Òrgan d’Administració de l’exercici tancat a 30 de juny de 2017

Quart. Nomenament de nous membres dels membres al Consell d’Administració.

Cinquè.- Informació sobre el pressupost aprovat pel Consell d’Administració per la temporada 2017-2018.

Sisè.– Precs i preguntes.                                      

Setè.- Aprovació de l’acta.

Els senyors accionistes podran examinar o obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, còpia dels documents que seran sotmesos a la seva aprovació, de conformitat amb l’article 272.2 del text refós de la Llei de Societats de Capital, així com sol·licitar a l’Òrgan d’Administració, les informacions i aclariments que estimin precisos sobre els assumptes compresos en l’ordre del dia i formular per escrit les preguntes que estimin pertinents conforme a l’article 197 de la pròpia Llei .

Olot, a 7 de novembre de 2017.-  El president del Consell d’Administració de la UE OLOT , S.A.D, Joan Bartomeu Agustí Alfara.

 

Leave a Reply