Convocatòria per a la Junta General d’Accionistes (26 d’agost)

UNIO ESPORTIVA OLOT, S.A.D

Junta General Ordinària i Extraordinària

Es convoca als senyors accionistes a la Junta General Ordinària i Extraordinària de la UNIO ESPORTIVA OLOT, S.A.D. que es celebrarà al Restaurant La Deu de la localitat d’Olot  a les 19:30 hores del dia 26 d’agost del  2020 en primera convocatòria, o al dia següent a la mateixa hora i lloc en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia.

Ordre del dia

Primer.- Lectura, examen i aprovació, si procedeix, dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i altra documentació comptable) i de l’informe de gestió, corresponent a l’exercici comprès entre l’ 1 de juliol de 2019 a 30 de juny de 2020.

Segon..- Proposta d’aplicació del resultat de l’exercici tancat a 30 de juny de 2020.

Tercer. Aprovació, si s’escau, de la gestió de l’Òrgan d’Administració de l’exercici tancat a 30 de juny de 2020.

Quart. Cessament i nomenament de membres del Consell d’Administració.

Cinquè. Proposta de modificació dels articles 8, 18, 21 i 23 del Estatuts de la societat.

Sisè.- Informació sobre el pressupost aprovat pel Consell d’Administració per la temporada 2020-2021.

Setè.– Precs i preguntes.                                      

Vuitè.- Aprovació de l’acta.

Els senyors accionistes podran examinar o obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, còpia dels documents que seran sotmesos a la seva aprovació, de conformitat amb l’article 272.2 del text refós de la Llei de Societats de Capital, així com sol·licitar a l’Òrgan d’Administració, les informacions i aclariments que estimin precisos sobre els assumptes compresos en l’ordre del dia i formular per escrit les preguntes que estimin pertinents conforme a l’article 197 de la pròpia Llei .

D’acord amb l’article 286 de la LSC es posa a disposició dels accionistes al domicili social l’Informe de l’Òrgan d’administració amb la justificació sobre les modificacions estatutàries proposades i la proposta de la nova redacció.

Olot, a 23 de juliol  de 2020.-  El president del Consell d’Administració de la Unió Esportiva Olot, S.A.D, Joan Bartomeu Agustí Alfara.

Leave a Reply