Aquest dijous, Junta General d’Accionistes a la Deu

UNIO ESPORTIVA OLOT, S.A.D

 

 

Junta General Ordinària i Extraordinària

 

Es convoca als senyors accionistes a la Junta General Ordinària i Extraordinària de la UNIO ESPORTIVA OLOT que es celebrarà a la localitat d’Olot, Restaurant la Deu a les 19:30 hores del dia 21 de SETEMBRE de 2023 en primera convocatòria, o al dia següent a la mateixa hora i lloc en segona convocatòria, amb el següent

 

Ordre del dia

 

Primer.- Lectura, examen i aprovació, si procedeix, dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i altra documentació comptable) i de l’informe de gestió, corresponent a l’exercici comprès entre l’ 1 de juliol de 2022 a 30 de juny de 2023.

 

Segon..- Proposta d’aplicació del resultat de l’exercici tancat a 30 de juny de 2023.

 

Tercer.Aprovació, si s’escau, de la gestió de l’Òrgan d’Administració de l’exercici

tancat a 30 de juny de 2023.

 

Quart.- Cessament i nomenament de membres del Consell d’Administració

 

Cinquè.- Informació sobre el pressupost aprovat pel Consell d’Administració per la temporada 2023-2024.

 

Sisè.- Precs i preguntes. Aprovació de l’acta.

 

Els senyors accionistes podran examinar o obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, còpia dels documents que seran sotmesos a la seva aprovació, de conformitat amb l’article 272.2 del text refós de la Llei de Societats de Capital, així com sol·licitar a l’Òrgan d’Administració, les informacions i aclariments que estimin precisos sobre els assumptes compresos en l’ordre del dia i formular per escrit les preguntes que estimin pertinents conforme a l’article 197 de la pròpia Llei .

 

 

Olot, a 24 de juliol de 2023 – El president del Consell d’Administració de la UE OLOT ,

S.A.D, Joan Bartomeu Agustí Alfara.

Leave a Reply